Statsbudsjettet 2018

Torsdag 12. oktober fremla Regjeringen forslag til Statsbudsjett for 2018. Vi har i det følgende sammenfattet de viktigste endringene vedrørende skatt og avgift.

 

Skatt på inntekt

I tråd med enigheten på Stortinget om skattereform foreslår regjeringen reduksjon i selskapsskatten og skatt på alminnelig inntekt for personer fra 24 % til 23 %.  For selskaper i finansnæringen opprettholdes skattesatsen på overskudd på 25 %.

For aksjeutbytter foreslås at oppjusteringsfaktoren økes fra 1,24 til 1,33. Dette betyr at utbytte vil beskattes med 30,59 % (24 % * 1,33).

Marginalskattesatsen på lønn foreslås redusert ved at trinnskatten økes mindre enn reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt. Satsen for minstefradrag i lønn og trygd foreslås økt fra 44 % til 45 %, med et tak på 97 610 kr.

 

Merverdiavgift

Den lave satsen som gjelder enkelte tjenester som persontransport, overnatting og allmennkringkasting, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement, foreslås økt fra 10 % til 12 %.

 

Formues- og eiendomsskatt

Verdsettelsesrabatten på formue i aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld som ble innført i 2017 foreslås økt fra 10 % til 20 %. Bunnfradraget i formuesskatten videreføres og utgjør 1 480 000 kr.

Eiendomsskattereglene foreslås endret for «verk og bruk» slik at maskiner og tilbehør som hovedregel ikke skal kunne ilegges eiendomsskatt. Dette innebærer at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal inngå i grunnlaget for eiendomsskatt. Det foreslås at disse reglene skal gjelde fra og med 2019 med en overgangsordning til og med 2023.

Ved første gangs utskrivning av eiendomsskatt i kommunen skal maksimal eiendomsskattesats i innføringsåret reduseres fra 2 promille til 1 promille.  For senere år kan den ikke økes med mer enn 1 promille årlig.

 

El- og hybridbiler

Fritaket for engangsavgiften på elbiler foreslås opphevet, men elbiler gis samme vektfradrag som hybridbiler. Konsekvensene er at det er de tyngste elbilene som ilegges engangsavgift.

Når det gjelder vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler foreslås en differensiering etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018.

Elbiler foreslås fritatt fra omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift (årsavgiften som erstattes fra 2018).

Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen foreslås avviklet fra og med inntektsåret omsskatt2018.

 

Ny opsjonsordning for små, nyetablerte selskap

Basert på gjeldende regler skattlegges opsjoner gitt i arbeidsforhold når opsjonen innløses.

Dette kan by på spesielle utfordringer for ansatte i små oppstartsselskaper der aksjene er vanskelig å omsette og fremtidig verdi er usikker.  

Etter den nye ordningen foreslås at fordeler inntil kr 30.000 ved opsjoner til ansatte i små oppstartsselskaper først skattlegges når aksjene realiseres. 

Ordningen stiller nærmere krav til selskapet, den ansatte, arbeidstid, innløsningstidspunkt og eierskap.

 

Fradragsregler, kost og losji

Skatteyter som bor utenfor hjemmet på grunn av sitt arbeid, kan kreve fradrag for merkostnader til kost og losji.

Regjeringen foreslår å begrense fradragsretten slik at den i større grad forbeholdes skattytere med opphold utenfor hjemmet av mer midlertidig art i pendlerboliger der det ikke er lagt til rette for å kunne lage mat. Det foreslå at det innføres en tidsbegrensning på 24 måneder for fradrag for utgifter til kost og losji.

Endringen får ikke konsekvenser for den skattefrie dekningen arbeidstaker kan motta fra arbeidsgiver.

 

Beskatning av fondskonto

Det foreslås at investering i aksjer og verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto) skal skattlegges likt med investering i verdipapirfond, når forsikringselementet er lite etter nærmere bestemte regler. 

 

Aksjesparekonto

Ordningen med aksjesparekonto ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017, og trådte i kraft 1. september 2017.  

For å lette overgangen til aksjesparekonto for personlige skattytere som har investeringer i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis eller andeler i aksjefond, er det gitt overgangsregler.

Etter overgangsreglene kan personlige aksjonærer i 2017 overføre overnevnte verdipapirer til aksjesparekonto med kontinuitet. Det vil si at overføringen ikke beskattes.

Departementet foreslår å forlenge overgangsperioden slik at den gjelder også for 2018.

 

Andre forslag

Regjeringen foreslår også en rekke andre endringer i skatte- og avgiftsreglene, blant annet:

  • Skatteklasse 2 avvikles.
  • Skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig avvikles.
  • Differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for transport og energi gjeninnføres.
  • Bergings- og redningsfartøy under 15 meter fritas for merverdiavgift.
  • Unntaket i merverdiavgiften for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner utvides.

 

<< Tilbake
Powered By Zetta