Sentrale skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2017

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen noen endringer i vedtatte skatte- og avgiftsregler. De mest sentrale endringene er forslag om:

 

  • Nye og utvidede skattefavoriserte pensjonsordninger
  • Skatteinsentivordning for oppstartsselskap
  • Justeringer i reglene om finansskatt
  • Endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten

Se nærmere omtale av punktene under.

I tillegg kan det nevnes at regjeringen ønsker å gi en skattelette for pensjonister gjennom å øke minstefradraget for pensjonsinntekt. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

 

Nye og utvidede skattefavoriserte pensjonsordninger

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon og å utvide skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.

 

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS) gir fradrag i alminnelig inntekt for innskudd, mens uttak fra ordningen blir skattlagt som pensjonsinntekt (skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift).

I forslag til ny ordning skal uttak bare skattlegges som alminnelig inntekt. På samme måte som i dagens ordning, skal innestående midler i den nye ordningen være unntatt formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen. Det årlige sparebeløpet foreslås øket fra kr 15.000 til kr 40.000. Den nye ordningen vil ikke ha et tak for samlet sparing.

 

Skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen foreslår å øke grensen for sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næring. Næringsdrivende vil også kunne spare i den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, jf omtale over. 

Endringene vil gjelde fra inntektsåret 2017.

 

Skatteinsentivordning for oppstartsselskap

For å fremme utviklingen av nye bedrifter, foreslår regjeringen en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Ordningen går ut på at personlige skatteytere som investerer direkte eller indirekte i bestemte typer selskaper, gis rett til fradrag i alminnelig inntekt for inntil 500.000 kroner i årlige investeringer.  Minste investeringsbeløp er 30.000 kroner, og investor må beholde aksjene i minst tre år for å få rett til fradraget.

Selskapet må være et aksjeselskap, være maksimalt 6 år gammelt, må ha færre enn 25 ansatte (årsverk) og kan verken ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger 40 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen at selskapet må ha et årlig lønnsgrunnlag på minst 400.000 kroner og hovedsakelig drive aktivitet som ikke er passiv kapitalforvaltning. 

Et selskap kan ta imot inntil 1,5 millioner kroner i investeringer per år gjennom denne ordningen.

Ordningen vil gjelde fra 1. juli 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Tilbake
Powered By Zetta