Aksjelovgivningen foreslås endret

Nærings- og fiskeridepartementet publiserte 21. april 2017 forslag om forenklinger i aksjelovgivningen. De vesentligste forslagene oppsummeres i det følgende:

 

Digitale løsninger

  • Departementet ønsker et teknologinøytralt regelverk hvor elektronisk og fysisk utarbeidelse samt oppbevaring skal sidestilles. Det åpnes også i større grad for elektronisk signatur. Videre foreslås det å fjerne kravet om fysisk samling og deltagelse for aksjeeiere og selskapsledelsen for å gjennomføre generalforsamling.

Aksjeselskapers organisasjon

  • Aksjeeiervalgte styremedlemmer foreslås å kunne velges på ubestemt tid.

Kapitalregler

  • Kravet til aksjekapital på NOK 30 000 foreslås opprettholdt. I tillegg foreslås det å oppheve reglene i aksjeloven om styrets handleplikt dersom selskapets egenkapital blir mindre enn halvparten av aksjekapitalen.

Fravalg av revisjon

  • Det foreslås å åpne for at aksjeselskap som er morselskap kan fravelge revisjon, akkurat på samme måte som for små aksjeselskaper. Samtidig ønsker regjeringen å forenkle gjennomføring av fravalg.

Særattestasjoner

  • Departementet ønsker å oppheve en del krav til revisors særattestasjoner for aksjeselskaper. På denne måten vil selskapet spare kostnader ved enkle kapitaltransaksjoner.

 

Modernisering og forenkling av aksjelovene forventes å redusere de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet. Slik søker man følgelig også å legge til rette for økt næringsvirksomhet.

Proposisjonen kan leses i sin helhet på regjeringen.no.

 

 

<< Tilbake
Powered By Zetta