Ny skatteforvaltningslov

Ny skatteforvaltningslov trådte i kraft 1. januar 2017. Loven innebærer at forvaltningsreglene som gjelder for skatt og avgift er samlet i en felles lov.  Loven medfører en rekke endringer i forhold til tidligere regler, og vi vil nedenfor fokusere på noen viktige endringer:

Nye begreper

Det er innført en del nye begreper i forbindelse med ny lov.  Selvangivelse og omsetningsoppgave for merverdiavgift er erstattet med «Skattemelding».

Endringsadgang

Skatteyter kan nå selv rette skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) innen tre år etter leveringsfristen.  Retting skjer ved at det sendes en endringsmelding.  Endringsadgangen vil gjelde uavhengig av om endringen er til gunst eller ugunst for skatteyter, men det er ikke endringsadgang der skattemyndighetene har fastsatt et grunnlag ved vedtak eller når kontroll er varslet.

Videre kan skattemyndighetene endre en skattefastsetting, og endringsfristen er nå 5 år etter utgangen av skattefastsettingsperioden.  10 års fristen gjelder imidlertid fremdeles dersom den skattepliktige kan ilegges skjerpet tilleggsskatt eller straff.  Tidligere 2 års endringsfrist for skatteytere som har gitt riktige og fullstendige opplysninger kan ikke lenger påberopes.  Det er dog gitt overgangsregler for inntektsårene 2012 til 2014.

Klage

Vedtak om skattefastsetting kan påklages, og tidligere klagefrist på tre uker er endret til seks uker fra melding om vedtak har kommet frem til klageren.  Behandling av klager som mottas etter fristen vil som tidligere være avhengig av spørsmålets betydning, skatteyters forhold, sakens opplysning og den tid som er gått.

Det er nå også innført en klageadgang for bindende forhåndsuttalelser.

Administrative reaksjoner

Tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr er de aktuelle administrative reaksjoner etter loven.

Tvangsmulkt vil bli gitt dersom skattepliktig eller tredjepart ikke gir opplysninger innen fastsatt frist.  Det er foreslått at tvangsmulkt for ikke å ha levert skattemelding vil utgjøre ½ rettsgebyr per dag (kr 524,50), mens tvangsmulkten for tredjemannsopplysninger (eksempelvis aksjonærregisteroppgave) skal utgjøre 2 rettsgebyr (kr 2.098) per dag.  Samlet tvangsmulkt skal ikke overstige 50 rettsgebyr (kr 52.450).

Satsene for ordinær tilleggsskatt er nå på 20% mot 30% tidligere, mens satsen økes til 40% eller 60% ved skjerpet tilleggsskatt.

 

 

<< Tilbake
Powered By Zetta