Endring i GBS 9 om innførselsmerverdiavgift

Det er mange spørsmål om hvordan kjøp, grunnlag for beregning av merverdiavgift og selve avgiften skal dokumenteres, bokføres og spesifiseres ved innførsel av varer fra 1. januar 2017. Norsk Regnskapsstifelse (NRS) har derfor valgt å publisere oppdatert GBS 9 basert nye regler. 

Nedenfor følger enkelte sentrale endringer i oppdatert GBS 9:

Spesifikasjonen av merverdiavgift etter bokføringsloven § 5 annet ledd nr. 1 og bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 8 skal nå vise både grunnlaget for fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift, grunnlaget for beregning av innførselsmerverdiavgift (pr. avgiftssats) og grunnlag knyttet til innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av. Bokføringen må innrettes slik at det er mulig å spesifisere og avstemme fradragsført innførselsmerverdiavgift pr. avgiftssats mot bokførte kjøp fra utlandet spesifisert pr. konto pr. termin.  For at dette skal være mulig, benyttes egne («rene) konti eller behandlingskoder per avgiftssats (egne kontoer pr. avgiftssats atskilt fra annen inngående merverdiavgift).

Dokumentasjonen av merverdiavgift, toll og særavgifter ved innførsel av varer etter bokføringsforskriften § 5-5-2 skal, i tillegg til innførselsdeklarasjonen og grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon, nå også inkludere særskilt dokumentasjon (beregning) som viser hvilke beløp som inngår i den bokføringspliktiges beregning av grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften, samt selve den beregnede merverdiavgiften.

Det vil være anledning til å bokføre grunnlag og innførselsmerverdiavgift samlet for en måned. Dette må basere seg på en oppstilling som spesifiserer hver enkelt innførsel med angivelse av beløpene som inngår i beregningsgrunnlaget. Det må være kontrollspor til de underliggende innførselsdeklarasjonene (dato og ekspedisjons-/løpenummer). Dokumentasjonen må skille mellom beregningsgrunnlag med ulike satser for merverdiavgift.

Tidligere har det vært mulig å bokføre innførselsmerverdiavgift samlet for en måned på grunnlag av kontoutdrag fra tollkassereren (for bokføringspliktige med tollkreditt). Denne ordningen vil ikke lenger være aktuell når avgiftssubjektet selv både skal beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer. I stedet tilbyr Tolletaten en månedlig tolldeklarasjonsoversikt som en tjeneste i Altinn. For en bokføringspliktig som kun har ordinær innførsel av varer med én avgiftssats i perioden, vil tolldeklarasjonsoversikten kunne benyttes som grunnlag for samlet beregning og bokføring av merverdiavgiftsgrunnlaget og avgiftsbeløpene (jf. forrige kulepunkt). Dersom den bokføringspliktige importerer varer med ulik avgiftssats må merverdiavgiftsgrunnlaget og merverdiavgiftsbeløp beregnes for hver enkelt avgiftssats.

Det er viktig å huske at tolldeklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner er oppbevaringspliktig i 10 år fra utgangen av det året deklarasjonen ble mottatt av tollmyndighetene.

Det vises for øvrig til GBS 9, se (ekstern lenke).

 

<< Tilbake
Powered By Zetta