Nytt regelverk for kassasystem

Som ledd i kampen mot svart økonomi i bransjer med mye kontantomsetning er det vedtatt nye og strengere regler for kassasystem. Disse fremgår av Kassasystemlova med tilhørende forskrift. Leverandører av kassasystemer kan etter 1. januar 2017 bare tilby kassasystemer som oppfyller de nye kravene.

De bokføringspliktige må ha nye systemer på plass fra 1. januar 2019. Innen denne fristen må enten eksisterende kassasystemer oppgraderes det det er mulig, eller så må man anskaffe nytt kassasystem som tilfredsstiller de nye kravene.

Leverandører av kassasystem skal avgi en produkterklæring til skattekontoret før et nytt type kassasystem tilbys for salg, utleie eller utlån og når eksisterende kassasystem oppdateres med nye versjoner. Kun kassasystemer med produkterklæring skal kunne tilbys for salg til bokføringspliktige som skal anvende kassasystemet i sin næringsvirksomhet. Ansvaret til de bokføringspliktige skal normalt ikke strekke seg lenger enn til å påse at kassasystemet som blir benyttet, har en produkterklæring.

Med virkning fra 1. januar 2019 er bokføringsloven og bokføringsforskriften tilpasset de nye reglene om kassasystemer. Av vesentlige endringer å merke seg er at det innføres et nytt unntak fra kravet til registrering i kassasystem dersom det utstedes salgsdokument (kontantfaktura) der alle kundene angis med navn og adresse. Det er også presisert at salg over internett eller ved oppkrav ikke anses som kontantsalg.

<< Tilbake
Powered By Zetta