Statsbudsjettet

Torsdag 6. oktober fremla Regjeringen forslag til Statsbudsjett for 2017. Vi har i det følgende sammenfattet de viktigste endringene vedrørende skatt og avgift.

 

Redusert skattesats |  Lettelser i formuesskatten | Utbytteskatten | Finansskatt | Grønt skatteskifte | Andre forslag

 

Redusert skattesats

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres med én prosentenhet i 2017, til 24 prosent, for både selskap og personer. Satsen skal videre ned til 23 prosent i 2018.

 

Lettelser i formuesskatten

I 2017 foreslår regjeringen en verdsettingsrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler og tilknyttet gjeld. Verdsettingsrabatten økes til 20 prosent i 2018, i tråd med skatteforliket. Sekundærbolig og næringseiendom beholder gjeldende rabatt på 20 prosent, og gjeld som tilordnes slik eiendom, reduseres med 20 prosent i 2017. (les mer… )

Regjeringen foreslår å innføre en ordning med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd for inntektsårene 2016 og 2017.

Ordningen gjelder personlige eiere av regnskapspliktig virksomhet som går med underskudd i kalenderåret før inntektsåret.
(les mer… )

 

Utbytteskatten

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte i alminnelig inntekt blir økt fra 1,15 til 1,24.

Skatt på utbytte blir 24% * 1,24 = 29,76%

Regjeringen følger opp skatteforliket i Stortinget ved å foreslå høyere skjermingsrente i utbytteskatten.  Skjermingsrenten i utbytteskatten øker med 0,5 prosentenheter nedjustert med skattesatsen på alminnelig inntekt.

 

Finansskatt

I tråd med skatteforliket foreslår regjeringen å innføre en finansskatt på lønn (5 prosent) og overskudd. Skatt på overskudd gjennomføres ved at skatten på alminnelig inntekt for finansnæringen ikke reduseres fra 25 til 24 prosent. Dette skal med visse unntak omfatte alle foretak med ansatte som driver aktivitet innen finansierings- og forsikringsområdet, som definert i SSBs standard for næringsgruppering, næringshovedområde K.

 

Grønt skatteskifte

Regjeringen foreslår å øke veibruksavgiftene på bensin og diesel reelt med henholdsvis 15 og 35 øre per liter.

 

Andre forslag

  • Nedre grense for å betale trygdeavgift (frikortgrense) økes med 5000 kroner
  • Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid (som tillitsvalgt) gjøres skattefri
  • Skattefunn-ordningen utvides ved at beløpsgrensen for egenutført og innkjøpt forskning og utvikling (FoU) økes.
  • Startavskrivningene for maskiner avvikles. Videre foreslår regjeringen å øke maksimal avskrivningssats for alle driftsmidler i saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler mv.) til 24 prosent.
  • Årsavgiften for kjøretøy erstattes av en trafikkforsikringsavgift. Avgiften vil bli en del av bilforsikringen.
  • Regjeringen foreslår en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. (les mer… )
  • Trinnskatten: Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten for samtlige fire innslagspunkter. Innslagspunktene i trinnskatten foreslås lønnsjustert

 

<< Tilbake
Powered By Zetta