GBS 18 – Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

7. juni vedtok Norsk RegnskapsStiftelse uttalelsen GBS 18 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning. Med dette menes at en bokføringspliktig virksomhet har overlatt til en annen part å forvalte kapital i form av investeringer i aksjer, andeler og andre verdipapirer. Forvalter kjøper og selger verdipapirer, fører register over transaksjoner og beholdninger, og rapporterer avkastnings- og beholdningstall til investor.

GBS 18 gir veiledning til hvordan den bokføringspliktige som benytter forvalter for sine investeringer i verdipapirer, skal gjennomføre og organisere bokføringen.

GBS 18 gir veiledning til hvordan den bokføringspliktige som benytter forvalter for sine investeringer i verdipapirer, skal gjennomføre og organisere bokføringen når det gjelder:

  • bokføring og ajourhold
  • dokumentasjon
  • kontrollspor
  • spesifikasjoner
  • oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale

Bokføring og ajourhold

Bokføringen må gjennomføres på en slik måte at brutto salg og kjøp fremkommer. Verdipapirer som omfattes av fritaksmetoden må kunne separeres fra andre verdipapirer, slik at skattemessige gevinster- og tap blir bokført og behandlet riktig.

Dokumentasjon

Det følger av GBS 18 at tilfredsstillende dokumentasjon av den enkelte kjøp- og salgstransaksjon vil være nummererte sluttsedler og endringsmeldinger. VPS-utskrifter benyttes kun til dokumentasjon av balansen, og vil ikke være tilstrekkelig dokumentasjon for den enkelte transaksjon.

Kontrollspor

Dersom den bokføringspliktige benytter kapitalforvalterens systemer til registrering av transaksjoner eller utarbeidelse av spesifikasjoner, vil disse systemene bli å anse som en del av den bokføringspliktiges regnskapssystem. Kapitalforvalteren vil da kunne ha plikt il å dokumentere kontrollsporet, jf. bokføringsloven § 6 tredje ledd.

Spesifikasjoner

Den bokføringspliktige kan velge å bokføre totalsummer fra forvalterens handleliste. For å kunne gjøre det og tilfredsstille kravet til toveis kontrollspor, må den bokføringspliktige sørge for at handlelisten har en unik dokumentasjonshenvisning til nummererte sluttsedler og endringsmeldinger som dokumenterer den enkelte kjøps- og salgstransaksjon.

Oppbevaring

Dersom regnskapsmaterialet helt eller delvis oppbevares hos kapitalforvalter, må den bokføringspliktige inngå skriftlige avtaler som regulerer dette. Jf. GBS 18 med hensyn til hva avtalen bør omfatte.

<< Tilbake
Powered By Zetta