Årsberetning

Alle regnskapspliktige skal utarbeide årsberetning. Regnskapsloven definerer årsberetningen som en selvstendig informasjonskilde sidestilt med årsregnskapet. En av konsekvensene av at årsregnskap og årsberetning utgjør separate dokumenter, er at reglene om årsberetning ikke kan oppfylles ved å gi informasjon i regnskapet og omvendt. Årsberetningen skal utfylle og supplere årsregnskaper. Det er et krav at informasjonen som gis i årsregnskap og årsberetning skal være konsistent.
Årsberetning for små foretak

Årsberetningen skal inneholde følgende opplysninger:

 1. Arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, herunder opplysning om eventuelle filialer.
 2. En rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling.
 3. Eventuelle forsknings- og utviklingsaktiviteter.
 4. Bekreftelse eller redegjørelse for fortsatt driftforutsetningen som dekker tre ulike situasjoner:
  • Utvilsom fortsatt drift - i en slik situasjon vil det være tilstrekkelig at årsberetningen inneholder en bekreftelse på at fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet.
  • Usikker fortsatt drift - plikten til å redegjøre for usikkerhet utløses når det foreligger konkrete forhold som kan sette foretakets videre drift i fare. Vurderingshorisonten vil normalt være frem til neste balansedag. Dersom handleplikten etter aksjelovene § 3-5 har inntrådt, skal det opplyses om det er vurdert å treffe tiltak for å sikre fortsatt drift, eventuelt å oppløse selskapet.
  • Avvikling - i NRS 16 Årsberetning legges samme bruk av fortsatt drift-forutsetningen til grunn som i internasjonale standarder. Det vil si at fortsatt drift legges til grunn med mindre ledelsen har til hensikt å avvikle virksomheten eller at det ikke finnes andre realistiske alternativer. Utarbeides avviklingsregnskap, må det opplyses hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet, dersom dette ikke fremgår i note til årsregnskapet.
 5. Opplysninger om arbeidsmiljø - tiltak, sykefravær, skader, ulykker. Opplysninger om sykefravær gjelder bare dersom det er sysselsatt minst fem årsverk i regnskapsåret.
 6. Opplysninger om likestilling - en redegjørelse for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten, samt redegjørelse for tiltak som er iverksatt eller som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling.
 7. En redegjørelse for tiltak som er iversatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gjelder foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte.
 8. Opplysninger om ytre miljø - innsatsfaktorer og produkter som kan påvirke miljøet.
 9. Resultatdisponering - styrets forslag til disponering av overskudd/dekning av underskudd skal tas inn. Dette kan i stedet fremgå av årsregnskapet.

Dersom det utarbeides konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.

Tilleggskrav for øvrige foretak

Øvrige foretak har en betydelig utvidet plikt til å redegjøre for virksomhetens stilling i forhold til det som er pålagt små foretak. I tillegg til det som er nevnt under overskriften: Årsberetning for små foretak, skal årsberetningen for øvrige foretak inneholde følgende opplysninger:

 1. I den rettvisende oversikten over utvikling og resultat skal det gis en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer foretaket står overfor. Oversikten skal være en balansert og fyllestgjørende analyse tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet. Dersom det er nødvendig, skal analysen inneholde både finansielle og ikke-finansielle sentrale resultatindikatorer. Analysen skal, der det passer, inneholde henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i årsregnskapet.
 2. En redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere den fremtidige utviklingen. Dersom det i årsberetningen for foregående år er angitt resultatmål eller gitt andre opplysninger om forventet utvikling, skal det opplyses om forventningene er i samsvar med årets resultat. Eventuelle avvik skal begrunnes.
 3. Opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Opplysningene skal omfatte mål og strategier som er fastsatt for styring av finansiell risiko, herunder strategien for sikring av hver hovedtype av planlagte transaksjoner der sikringsvurdering er benyttet. Det skal gjøres rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.
 4. I forbindelse med resultatdisponeringen bør styret begrunne forslaget i forhold til inntjeningsmål, utbyttepolitikk og mål for kapitalstruktur. Det skal opplyse om foretakets frie egenkapital.

Børsnoterte selskaper skal i årsberetningen eller dokument det er henvist til, redegjøre for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring.

Powered By Zetta