Andre tjenester


Vi har lang erfaring med granskning på vegne av aksjonærer, kreditorer, offentlige etater og andre.

Videre bistår vi i rettstvister som sakkyndige meddommere i saker innenfor økonomi, revisjon, regnskap, skatt og avgift.


Revisorlovgivningen
... setter grenser for hvilke tilleggstjenester vi kan yte til våre revisjonskunder.

Vi gir også rådgivningstjenester til andre.


Powered By Zetta