Sentrale skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2017

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen noen endringer i vedtatte skatte- og avgiftsregler. De mest sentrale endringene er forslag om:

  • Nye og utvidede skattefavoriserte pensjonsordninger
  • Skatteinsentivordning for oppstartsselskap
  • Justeringer i reglene om finansskatt
  • Endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten

Se nærmere omtale av punktene under.

I tillegg kan det nevnes at regjeringen ønsker å gi en skattelette for pensjonister gjennom å øke minstefradraget for pensjonsinntekt. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

 

 

Les mer

Aksjelovgivningen foreslås endret

Nærings- og fiskeridepartementet publiserte 21. april 2017 forslag om forenklinger i aksjelovgivningen. De vesentligste forslagene oppsummeres i det følgende:

Les mer >>

Nyheter vedrørende skatt og avgift

Vi viser til vårt nyhetsbrev av oktober 2016. Budsjettforliket som ble inngått 3. desember mellom regjeringspartiene medførte noen endringer i forhold til forslaget. I tillegg har vi omtalt enkelte andre nyheter vedrørende skatt og avgifter.

Les mer >>
Flere artikler i nyhetsarkivet >>
Powered By Zetta